ความเป็นมาของสมาคมฯ

ย้อนอดีต … กลุ่มไฟฟ้า
           เมื่อปี พ.ศ. 2520 ผู้ประกอบธุรกิจด้านไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้มีมติในการจัดตั้งสหพันธ์ช่างเหมาไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN FEDERATION
OF ELECTRICAL ENGINEERING CONTRACTORS) หรือเรียกย่อว่า “AFEEC” ขึ้นโดยเริ่มจากประเทศฟิลิปปินส์ ก่อนและตามมาอีก 4 ประเทศ
คือ มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ สำหรับประเทศไทย ได้รับหนังสือเชิญมาทาง สมาคมอุตสหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมฯ
ได้มอบหมายให้ ดร. สิริลักษณ์ จันทราศุ ขณะนั้นท่านเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งท่านได้ขอให้ ดร. ประศาสน์ จันทราทิพย์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
สมาคมฯเช่นกัน เป็นผู้รวบรวมผู้ประกอบอาชีพด้านรับเหมาไฟฟ้า

จัดตั้งเป็น “กลุ่มไฟฟ้า”

           “กลุ่มไฟฟ้า” ประกอบไปด้วยผู้รับเหมาไฟฟ้า ผู้ผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในประเทศขึ้น โดยมี ดร. สิริลักษณ์ จันทราศุ เป็นประธานกลุ่ม
ในขณะนั้น กลุ่มไฟฟ้าได้รับมอบหมายให้ประสานงาน ติดต่อโดยตรงกับสมาชิกทั้ง 5 ประเทศ ในการประชุม AFEEC CONVENTION และ AFEEC COUNCIL
MEETING ด้วย

ย้อนอดีต … สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าไทย
            ด้วยแรงผลักดันและความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จาก ดร. ประศาสน์ จันทราทิพย์ และผู้ร่วมจัดตั้งกลุ่มไฟฟ้าหลายๆ ท่านได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น
การสัมมนาทางวิชาการ งานประชุมระหว่างสมาชิก ฯลฯ ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายในเบื้องต้นที่จะรวบรวมผู้มีความสนใจ และตระหนักถึงการรวมตัวเป็นองค์กร เพื่อพิทักษ์
สิทธิประโยชน์อันพึงมีในวิชาชีพ และร่วมกันยกระดับมาตรฐานวิชาชีพไฟฟ้าให้สูงยิ่งขึ้น ให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ และเนื่องจากกิจกรรมด้านไฟฟ้าได้เจริญเติบโต
ขึ้นพร้อมทั้งจำนวนสมาชิกที่เพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง หลังจากจัดตั้งกลุ่มไฟฟ้าได้ระยะหนึ่งจึงได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 โดย
ใช้ชื่อว่า “สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าไทย” และใช้ชื่อย่อว่า “TECA” โดยสมาคมฯได้ดำเนินกิจกรรมสานต่อจากกลุ่มไฟฟ้านับตั้งแต่นั้นสมาคมฯ ก็มีความเป็นปึกแผ่นยิ่งๆ
ขึ้นเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง

ปัจจุบัน … สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
            ตราบจนปี พ.ศ. 2537 เป็นยุคที่โลกไร้พรมแดนคณะกรรมการในขณะนั้นเล็งเห็นว่า สมาคมฯไม่ควรจำกัดตัวเองเฉพาะด้านไฟฟ้าควรจะเปิดกว้างให้
ผู้ที่ประกอบอาชีพ เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสเข้าร่วมด้วย เช่น สุขาภิบาล, ประปา, เครื่องปรับอากาศ, สื่อสาร ฯลฯ ดังนั้น จึงได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
“THAI ELECTRICAL & MECHANICAL CONTRACTORS ASSOCIATION” : TEMCA

            นอกจากกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมที่เคยดำเนินการมา สมาคมฯ ยังได้เข้าร่วมไปมีบทบาทกับสมาคมต่างๆ ในการรณรงค์ให้เกิดมาตรฐานการทำงาน
ทางด้านวิศวกรรม เช่นมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย มาตราฐานการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ฯลฯ และยังเข้าไปร่วมมีบทบาทกับสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย หน่วยงานราชการต่างๆ ในการแสดงความคิดเห็นของเอกชน

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านก่อสร้าง จัดตั้งสหพันธ์ธุรกิจ บริการออกแบบก่อสร้างแห่งประเทศไทย เพื่อบุกตลาดก่อสร้างในต่างประเทศ

ด้วยตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของสมาคมฯ คณะกรรมการทุกคน พร้อมที่จะสรรสร้างประโยชน์ เพื่อมวลหมู่สมาชิกของเราอย่างไม่หยุดยั้ง