การสนับสนุนสื่อโฆษณาการแข่งขันช่างฝีมือแรงงานแห่งชาติ