การทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าวันที่ 17 พ.ย. 57 …เริ่มต้นแล้วกับการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั้งภาคทฤษฎี
และ ภาคปฏิบัติ เป็นเวลา 1 วัน  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
สาขา บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด