TEMCA จัดประชุมสัญจรที่ประเทศเพื่อนบ้าน

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ( TEMCA ) จัดประชุมสัญจร
และสัมมนา “แนวโน้มการลงทุนงานอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC” ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา