มอบทุนการศึกษาประจำปี 2557

18 ธ.ค. 57...ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ ประธานมูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล เป็นประธาน
มอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 แก่บุตร/ธิดาช่างที่เป็นบริษัทสมาชิกสมาคมฯ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท
ในการนี้ประธานมูลนิธิฯได้รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาทจากคุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายกสมาคมฯ
เพิ่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิต่อไป ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ