สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558


วันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
โดยมีคุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ เลขาธิการ สมาคมฯ กล่าวราย
งานกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และคุณวชิระ ศิริเทียนทอง เหรัญญิก สมาคมฯ รายงานผลประกอบการ
ของสมาคมฯ ให้กับคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบ พร้อมกันนี้สมาคมฯ ร่วมกับ International Copper
Association Southeast Asia ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรครูช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 3 แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการหลักสูตรครูฝึก
ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 3 นี้ โดยมีคุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายกสมาคมฯ และMr.Bek Chee Jin, SEA Project Diretor จาก Copper
เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้อง MR 211-213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ