เอกสารเผยแพร่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
1. งานนำเสนอ พรบ.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2. พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
3. สรุป พ.ร.บ.