มูลนิธิฯ จัดทอดผ้าป่าสามัคคี

มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล โดยคุณภูเธียร พงษ์พิทยาภา รองประธานมูลนิธิฯ คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล นายก TEMCA
และ คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ ประธานดำเนินการพร้อมด้วยคณะกรรมการ TEMCA ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินจัดสร้างเสนาสนะ
และก่อสร้างระบบไฟฟ้าและประปา ณ สำนักสงฆ์ปฐมวิเวก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มีสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญในครั้งนี้ 500,333.00 บาท
(ห้าแสนสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)