สัมมนาช่างไฟฟ้าอาชีพควบคุมฯ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง ช่างไฟฟ้าอาชีพควบคุม
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ซึ่งจัดโดย สภาวิศวกร ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
โดยมี ดร. กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากคุณสุภพ ปิงตา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บรรยาย
ในหัวข้อ นโยบายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 วิทยากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้
ความรู้ และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน