LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > การบรรยายเรื่อง”เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อ SMEก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง” Read more +

การบรรยายเรื่อง”เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อ SMEก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง”

การบรรยายเรื่อง”เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อ SMEก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง” ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 SME BANK TOWER โดยมีคุณสกล ธนวนกุล กรรมการฝ่ายผลประโยชน์สมาชิก กล่าวเปิดการบรรยาย