LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > การประชุม Start up โครงการ “วิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่” Read more +

การประชุม Start up โครงการ “วิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่”

การประชุมStart upโครงการ “วิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่” อย่างเป็นทางการ ระหว่าง 3​ ฝ่าย​ ได้แก่ TEMCA.สภาวิศวกร​ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 702 ตึกอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง​ โดยมีผู้แทนทั้ง​ 3​ หน่วยงานเข้าร่วม
สภาวิศวกร
1. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร
2. นายปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1
3. นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ เหรัญญิกสภาวิศวกร
4. นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสภาวิศวกร
5. นายพิชิต ลำยอง อนุกรรมการ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA)
1. นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมๆ
2. นายประสงค์ กิตติรัตนวิวัฒน์ อุปนายกต่างประเทศ
3. นายสกล ธนวนกุล กรรมการฝ่ายอบรมและผลประโยชน์สมาชิก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1. นายอนซิติ สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. นางสาวติดตา บัวบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ