LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > คุณกฤติ ภาษิต เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ .. พ.ศ….) Read more +

คุณกฤติ ภาษิต เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ .. พ.ศ….)

ให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องสามารถนำไปใช้ได้จริง จัดโดย กรมธุรกิจพลังงาน ในวันศุกร์ที่ 6 ต.ค.66ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต