LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > คุณสมชาย​ เจษฎายงนภาวงศ์ นายก​ TEMCA​ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2562 (PEA CON & INNOVATION 2019)  Read more +

คุณสมชาย​ เจษฎายงนภาวงศ์ นายก​ TEMCA​ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2562 (PEA CON & INNOVATION 2019) 

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. คุณสมชาย​ เจษฎายงนภาวงศ์ นายก​ TEMCA​ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2562 (PEA CON & INNOVATION 2019) โดย​มีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา​ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไท​ย​ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

PEA จัดงาน PEACON & INNOVATION 2019 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 โดยในปีนี้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยด้านการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายของประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0 รวมทั้งส่งเสริมให้ PEA บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรก้าวสู่ยุค PEA Digital Utility รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Transformation อย่างมีประสิทธิภาพ

 

PEACON & INNOVATION 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ประกอบด้วย
– กิจกรรมวิชาการด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการองค์กร
– จัดบูธแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ PEA
– การเสวนาเรื่อง “Big Data and Data Analytic for Public Utility”
– การบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ อาทิ เรื่อง “Potential of Big Data Analytics in Energy Business” “Smart City” “Democratization of Energy” และ “การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม”
– การนำเสนอบทความทาง วิชาการจากนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งพนักงาน PEA ที่มีความรู้ความสามารถจำนวน 197 บทความ

 

 

ข้อมูลอ้างอิง : Fackbook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA