LOG-INNEWS & ACTIVITIES > > งานแสดงความยินดี ผวก. กฟผ. Read more +

งานแสดงความยินดี ผวก. กฟผ.

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก TEMCA ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย