LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างธรรม EP.100 การให้อภัย? Read more +

ช่างธรรม EP.100 การให้อภัย?

✨การให้อภัยทานถือเป็นทานสูงสุด คือการเอาชนะความรู้สึกโกรธ ละโทษผู้ที่ได้กระทำกับเราโดยใช้ความเมตตาเป็นเครื่องมือ การสร้างกุศลโดยการให้อภัยถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ จะเกิดความรู้สึกโล่ง โปร่ง เบาสบายและความชุ่มเย็นในจิตแก่ผู้นั้น

วัดปฐมวิเวก

ช่างธรรม

การให้อภัย

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

KMITLAlumni

สมาคมศิษย์เก่าสจล.