LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > รายการช่างธรรม [ EP.47 สุขของผู้ครองเรือน ] Read more +

รายการช่างธรรม [ EP.47 สุขของผู้ครองเรือน ]

สุขของผู้ครองเรือน คือสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ สุขที่เกิดจากการจ่ายทรัพย์บริโภค สุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้และสุขที่เกิดจากประกอบการงานที่ปราศจากโทษ ทั้งทางกาย วาจาและใจ เมื่อเราหาทรัพย์ที่ได้จากความสุจริตนั้น เงินทองที่ได้มาจะทำให้เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย #วัดปฐมวิเวก
#สุขของผู้ครองเรือน