LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างธรรม EP.49 การปรับจิตให้เที่ยงตรง Read more +

ช่างธรรม EP.49 การปรับจิตให้เที่ยงตรง

ช่างธรรม EP.49 การปรับจิตให้เที่ยงตรง

ความลำเอียงหรืออคติเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่นเกิดเพราะความรัก ความชัง ความหลงและความเกรงกลัว เมื่อเราเกิดอคติทำให้ตาชั่งของเรามีความเอนเอียง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น เราจึงควรตั้งสติให้มั่นคงและไม่มีอคติ ผู้นำที่ดีควรปรับจิตให้มีความเที่ยงธรรมอยู่เสมอ เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#การปรับจิตให้เที่ยงตรง
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย