LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างธรรม EP.50 สังคมไร้การสัมผัส Read more +

ช่างธรรม EP.50 สังคมไร้การสัมผัส

ช่างธรรม EP.50 สังคมไร้การสัมผัส

การสัมผัสทางร่างกายจะทำให้เกิดโรค การสัมผัสทางใจจะทำให้เกิดความทุกข์ตามมา เราจึงควรควบคุมสติให้มีความมั่นคง สร้างพลังของใจไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ของความยินดีหรือยินร้าย รักษาสภาวะจิตให้เป็นกลางโดยใช้ปัญญาควบคู่กันไป ปรับชีวิตของเราให้รู้จักการสัมผัสแบบใหม่หรือสังคมไร้การสัมผัส เราก็จะห่างไกลจากโรคทางกาย รู้จักควบคุมจิตใจที่ไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆ เราก็จะปลอดภัยจากความไม่สบายใจและความทุกข์

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#สังคมไร้การสัมผัส
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย