LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างธรรม EP.58 ชี้ขุมทรัพย์ Read more +

ช่างธรรม EP.58 ชี้ขุมทรัพย์

การยอมให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนเราหรือที่เรียกว่าการปวารณา เพื่อเป็นโอกาสในการได้พัฒนาตนเอง เพราะผู้ที่มาคอยตักเตือนเราคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้เราได้เกิดการพัฒนาใจไปสู่การพูดและการกระทำที่ดี ผู้ที่รับฟังคำสอนของครูบาอาจารย์และปฏิบัติตามจนสามารถเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองและละสิ่งที่เป็นโทษได้ ผู้นั้นจะสามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุคุณธรรมที่สูงยิ่งๆขึ้นไปได้โดยง่าย

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

KMITLAlumni

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

ชี้ขุมทรัพย์

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย