LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างธรรม EP.61 รถไฟชีวิต Read more +

ช่างธรรม EP.61 รถไฟชีวิต

ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ควรหมั่นทำความดีและอยู่ในความไม่ประมาท เพราะชีวิตของคนเรานั้นเต็มไปด้วยความผันผวน ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน เมื่อวันเวลาผ่านไปทุกๆคนล้วนต้องลงจากขบวนรถไฟของชีวิตนี้ไปยังสถานีปลายทางของตัวเอง เมื่อนั้นต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่โลกนี้ มีเพียงบุญและกุศลที่เป็นพลังงานติดตัวเราไปได้เท่านั้

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

KMITLAlumni

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

รถไฟชีวิต

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย