LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ช่างธรรม EP.66 อานาปานสติภาวนา Read more +

ช่างธรรม EP.66 อานาปานสติภาวนา

อานาปานสติภาวนาคือ วิธีพัฒนาสติ สมาธิ ปัญญา ด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนด เหมาะสำหรับการปรับคนที่มีโมหะจริตหรือวิตกจริต ลดความฟุ้งซ่าน ลดความหลง ให้มารู้ตัวอยู่กับลมหายใจเข้าออก มีจิตจดจ่ออยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่ส่งจิตไปในอดีต หรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เมื่อเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่อง จิตของเราจะค่อยๆสงบลง สิ่งที่หมักหมมในจิตเบาบางลง อารมณ์ความเครียด ความเศร้า ความวิตกกังวลต่างๆจะหายไป เกิดความสงบ โล่งโปร่งเบาสบาย และมีสติปัญญาในการพิจารณาแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างทะลุปรุโปร่ง

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

อานาปานสติภาวนา

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย