LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ณสกล ธนวนกุล อุปนายก ฝ่ายพัฒนาองค์กรและเครือข่าย เป็นผู้แทนสมาคมฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน Read more +

ณสกล ธนวนกุล อุปนายก ฝ่ายพัฒนาองค์กรและเครือข่าย เป็นผู้แทนสมาคมฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

จาก คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน