LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > พิธีเปิดการอบรม “การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กลุ่มอาชีพ ช่างไฟฟ้า สาขา การจัดการการแข่งขันทักษะฝีมือ” Read more +

พิธีเปิดการอบรม “การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กลุ่มอาชีพ ช่างไฟฟ้า สาขา การจัดการการแข่งขันทักษะฝีมือ”

พิธีเปิดการอบรม “การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กลุ่มอาชีพ ช่างไฟฟ้า สาขา การจัดการการแข่งขันทักษะฝีมือ” โดยได้รับเกียรติจากคุณสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร มาเป็นประธาน และคุณรณรงค์ กิติรักษ์ อุปนายก ฝ่ายผลประโยชน์สมาชิก ,ประธาน “โครงการ TEMCA Skills Competition 2019” เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 25 คน