LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ภาพบรรยกาศการจัดอบรมพื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ Read more +

ภาพบรรยกาศการจัดอบรมพื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

ภาพบรรยกาศการจัดอบรมพื้นฐานความรู้วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ
จัดโดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) ร่วมกับสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย(MECT)และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร(ฺBSA)

โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 13 – วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 3 Hall 5 IMPACT EXHIBITION CENTER เวลา 08.00-16.00 น.