LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > ภาพบรรยากาศ การอบรม เรื่อง การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ) โดย ผศ.ดร.อมร พิมาณมาศ เลขาธิการ สภาวิศวกร Read more +

ภาพบรรยากาศ การอบรม เรื่อง การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ) โดย ผศ.ดร.อมร พิมาณมาศ เลขาธิการ สภาวิศวกร

ภาพบรรยากาศ การอบรม เรื่อง การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ภาคีวิศวกรและภาคีวิศวกรพิเศษ) โดย ผศ.ดร.อมร พิมาณมาศ เลขาธิการ สภาวิศวกร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย