LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > รายการช่างธรรม Ep.31 : ทางเดินชีวิต Read more +

รายการช่างธรรม Ep.31 : ทางเดินชีวิต

#ช่างธรรม Ep.31
?สิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐ สิ่งที่เป็นที่พึ่งกับเราได้อย่างแท้จริงคือ การได้มาศึกษาและมาเรียนรู้จากพระธรรมคำสอนจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้เรามีศีล มีทาน มีที่พึ่ง มีที่ยึดเหนี่ยวคือพุทโธ และมีสติ ทำให้เราสามารถข้ามผ่าน ความความรัก ความชัง ความกลัว และความโกรธได้?
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#TEMCA
#TemcaCCSV
#CSV
#วัดปฐมวิเวก