LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > สมาคมฯ ได้ส่งวิทยากรเข้าอบรมให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ใน” โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานทำงานในสถานประกอบการ(รอบIntroduction)” Read more +

สมาคมฯ ได้ส่งวิทยากรเข้าอบรมให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ใน” โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานทำงานในสถานประกอบการ(รอบIntroduction)”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกทำงานและสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566