LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > อุปนายกTEMCA ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับทางสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี Read more +

อุปนายกTEMCA ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับทางสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการ เข้าประชุมร่วมกับทางสถาบันพัฒนาฝึมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยภาคเอกชน, สถานประกอบการ, สถานศึกษา ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุบลราชธานี บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ไทยฮวด จำกัด วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ วิทยาลัยเทคนิครักไทย ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนความต้องการ ความคิดเห็น แนวทางความร่วมมือในการผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ พร้อมกันนี้ได้มอบคู่มือการติดตั้งฯ และ “Cable & Raceway Calculator Application” สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนางจิรวรรณ สุตสุนทร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อส่งต่อให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ทั้ง 14 สาขา 9 จังหวัด ต่อไป