LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.128 วิธีคลายโศก🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.128 วิธีคลายโศก🙏

โศกหรือโสกะคือความแห้งแล้ง ผู้ที่มีความโศกครอบงำ จิตใจจะห่อเหี่ยว ระดับของความโศกจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่มีความผูกพันต่อสิ่งๆนั้น ผู้ที่หมั่นฝึกจิตจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเมื่อเกิดการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก เพราะเข้าใจในหลักของอนัตตาหรือความไม่มีตัวตน ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะการที่เราเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ก็แค่ชั่วคราวเท่านั้น

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#วิธีคลายโศก

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.