LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.136 อานาปานสติภาวนา🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.136 อานาปานสติภาวนา🙏

อานาปานสติภาวนาคือ วิธีพัฒนาสติ สมาธิ ปัญญา ด้วยการใช้ลมหายใจ เหมาะสำหรับการปรับคนที่มีโมหะจริต ลดความฟุ้งซ่าน ให้รู้สติอยู่กับลมหายใจเข้าออก มีจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน เมื่อเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่อง จิตจะสงบขึ้น ลดความวิตกกังวลต่างๆ และมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ

วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#อานาปานสติ

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.