LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.153 เจ้านายไม่ชอบเรา ทำอย่างไร 🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.153 เจ้านายไม่ชอบเรา ทำอย่างไร 🙏

ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนอกจากต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานแล้ว หัวหน้างานหรือเจ้านายก็เป็นบุคคลสำคัญที่เราควรสร้างสัมพันธ์ที่ดี หากพบว่าเจ้านายไม่ชอบเราใ้ห้กลับมาพิจารณาตนเองว่าเหตุเกิดจากอะไร ให้โฟกัสเป้าหมายที่งาน ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ให้ผลลัพธ์ของงานออกมาดี เพราะเราต่างก็ทำงานเพื่อได้รับผลตอบแทนมาเลี้ยงชีพตนเอง

#วัดปฐมวิเวก
#ช่างธรรม

#เจ้านายไม่ชอบเราทำอย่างไร

#TEMCA #TEMCAChannel

#KMITLAlumni
#สมาคมศิษย์เก่าสจล.