LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.81 ธรรมะที่ทำให้เราเป็นผู้ที่มีมาตรฐานของคนดี ?? Read more +

✨ช่างธรรม EP.81 ธรรมะที่ทำให้เราเป็นผู้ที่มีมาตรฐานของคนดี ??

✨ผู้ที่มีมาตรฐานของความดี จะต้องมีธรรมะดังต่อไปนี้
“รู้จักเหตุ” รู้ว่าผลที่ได้รับเกิดจากเหตุอะไร “รู้จักผล” รู้ว่าผลที่ได้รับเกิดจากเหตุอะไร” รู้จักตน” รู้ว่าเรามีสถานะอะไรใรสังคม “รู้จักประมาณ” รู้ว่าจะหาเลี้ยงชีวิตได้อย่างไร “รู้จักกาล” รู้ว่าควรทำอะไรก่อนหลัง “รู้จักบุคคล”
รู้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นเช่นไร ถ้าเราประพฤติปฏิบัติในธรรมเหล่านี้ได้ ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีมาตรฐานของความดี

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย