LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.84 “ทักษะ” ที่ใช้ได้กับทุกยุค ทุกสมัย Read more +

✨ช่างธรรม EP.84 “ทักษะ” ที่ใช้ได้กับทุกยุค ทุกสมัย

✨ความเจริญที่มากขึ้นทำให้เกิดการพัฒนาทางทักษะภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกสบายซึ่งต้องแลกไปกับความสูญเสียของธรรมชาติ จนก่อให้เกิดโรคและภัยพิบัติ การพัฒนาแค่ทักษะภายนอกอย่างเดียวจึงไม่เกิดความสุขที่แท้จริง เราจึงต้องพัฒนาทักษะภายในควบคู่กันไป พัฒนาทักษะด้านสมาธิ เพื่อลดความฟุ้งซ่าน พัฒนาทักษะด้านปัญญา เพื่อลดความยึดถือและปล่อยวาง

✨การสร้างหรือการพัฒนาทักษะภายในจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย เพื่อให้เกิดความสุขและเผื่อแผ่พลังงานของความสุขไปยังคนรอบข้าง

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#KMITLAlumni

#ช่างธรรม

#วัดปฐมวิเวก

#ทักษะภายใน

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย