LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.95 การแก้ทุกข์? Read more +

✨ช่างธรรม EP.95 การแก้ทุกข์?

✨ช่างธรรม EP.95 การแก้ทุกข์?

✨ความทุกข์เกิดจากการดิ้นรน แสวงหาสิ่งต่างๆให้มีมากยิ่งขึ้นไป สิ่งที่ช่วยหาทางออกจากความทุกข์ที่แท้จริง คือสติ สมาธิและปัญญา การมีสติช่วยให้จิตของเรามีความตั้งมั่น ทำให้เกิดปัญญาที่จะเห็นรู้ธรรมชาติตามความเป็นจริง ถ้าเราสามารถพัฒนาเป็นปัญญาญาณ มองเห็นตามความเป็นจริง เราก็จะสามารถปล่อยวางและเป็นอิสระออกจากความทุกข์ได้

TEMCA

TEMCAChannel

TEMCACCSV

KMITLAlumni

ช่างธรรม

วัดปฐมวิเวก

การแก้ทุกข์

สมาคมศิษย์เก่าสจล.

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย