LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP120 : ผัสสะของอารมณ์? Read more +

✨ช่างธรรม EP120 : ผัสสะของอารมณ์?

ผัสสะคืออารมณ์ที่เข้ามากระทบจิตใจ ทั้งน่าพอใจและไม่น่าพอใจ การควบคุมสติให้มีความมั่นคง รักษาสภาวะจิตให้เป็นกลางโดยใช้ปัญญาพิจารณา จะช่วยเสริมสร้างพลังของใจ ไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ยินดีหรือยินร้าย

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#ผัสสะของอารมณ์

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.