LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP123 : สุราต้นเหตุแห่งความล้มเหลวของชีวิต ? Read more +

✨ช่างธรรม EP123 : สุราต้นเหตุแห่งความล้มเหลวของชีวิต ?

การดื่มสุราทำให้สติสัมปชัญญะลดลง เกิดผลเสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ทำให้หลงไปในทางผิดได้ การงดดื่มสุราคือการปิดประตูแห่งความเสื่อม ละเว้นจากสิ่งเหล่านี้เพื่อรับความเป็นมงคลในชีวิต

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.