LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > 4 เม.ย. 66 คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทน TEMCAรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก จำนวน 7 คน Read more +

4 เม.ย. 66 คุณศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทน TEMCAรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก จำนวน 7 คน

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานหลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระยะเวลาการฝึก 280 ชั่วโมง ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยมีคุณบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีส่งมอบ. เมื่อวันที่​ 4 เม.ย.66