LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > TEMCA ขอเชิญผู้กระกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “อนาคตผู้ประกอบการไทยกับการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมระบบราง” Read more +

TEMCA ขอเชิญผู้กระกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “อนาคตผู้ประกอบการไทยกับการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมระบบราง”

TEMCA ขอเชิญผู้กระกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา “อนาคตผู้ประกอบการไทยกับการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมระบบราง”

 

ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

จัดโดย กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 

สนใจลงทะเบียนเข้าฟังฟรี ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562
ด่วน! รับจำนวนจำกัด (บริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน)

 

ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/432MUw3xpo2XZS6w8