LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > TEMCA ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิภาคสัญจรเท็มก้า เรื่องระบบป้องกันฟ้าผ่า…ไม่ยากอย่างที่คิด Read more +

TEMCA ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิภาคสัญจรเท็มก้า เรื่องระบบป้องกันฟ้าผ่า…ไม่ยากอย่างที่คิด

TEMCA ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิภาคสัญจรเท็มก้า เรื่องระบบป้องกันฟ้าผ่า…ไม่ยากอย่างที่คิด ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ณ. ห้องประชุมดงยาง 1 อาคารสตางค์มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
งานอบรมร่วมเรียนรู้ 1 วันเต็ม พร้อมสรรพทั้งวิชาการ โภชนาการด้วยมิตรจิตมิตรใจฉันท์พี่น้องแบบฉบับท้องถิ่นปักษ์ใต้
 
บรรยายโดย คุณสุวิทย์ ศรีสุข วิศวกรไฟฟ้า-ที่ปรึกษาอิสระ
 
ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/gynwnQiXLmvRYCSA7 
.