LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > TEMCA จัดอบรม “การทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และแรงจูงใจในงานด้านวิศวกรรม” ให้กับนักศึกษา Read more +

TEMCA จัดอบรม “การทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และแรงจูงใจในงานด้านวิศวกรรม” ให้กับนักศึกษา

คุณนฤมล​ แย้มสกุลณา ตัวแทนสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (TEMCA) จัดอบรม “การทดสอบความถนัด บุคลิกภาพ และแรงจูงใจในงานด้านวิศวกรรม” ให้กับ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ วันที่ 24 กันยายน 2563