LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > TEMCA ร่วมประชุมหารือเรื่องรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ กับสำนักกฎหมายของรัฐสภา Read more +

TEMCA ร่วมประชุมหารือเรื่องรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ กับสำนักกฎหมายของรัฐสภา

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย พร้อมด้วย คุณณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล ร่วมประชุมหารือกับทางสำนักกฎหมายของรัฐสภา เรื่องรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบอาชีพรับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลไทย พ.ศ… เพื่อให้เนื้อหาครบถ้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างมาตรฐาน ส่งเสริมความก้าวหน้า อันจะก่อให้เกิดความปลอดภัย ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผอ.จักรพันธ์ จันทรเจริญ ผอ.สำนักกฎหมาย สภาผู้แทนราษฎร และเจ้าหน้าที่ทุกๆท่าน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้.