LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > TEMCA ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดอบรมให้นักศึกษาชั้น ปี 3-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการ Professional Training Read more +

TEMCA ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดอบรมให้นักศึกษาชั้น ปี 3-4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการ Professional Training

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญงานระบบวิศวกรรม โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ได้เปิดอบรมเป็นวันแรกในเรื่อง Installation Guide for Grounding & Lightning และ เรื่อง Installation Guide for Data Cabling & Network และในวาระนี้มี ศ.ดร.เปี่ยมภูมิ สฤกพฤกษ์ รองคณบดีอาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายก TEMCA ร่วมให้เกียรติเปิดโครงการฯเป็นปฐมฤกษ์ในครั้งนี้ด้วย โดยทั้งนี้โครงการฯ จะจัดให้มีอบรมขึ้นทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 เม.ย.2566 จนถึงวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง