LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.38 การไม่คบคนพาล เป็นมงคลของชีวิต ] Read more +

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.38 การไม่คบคนพาล เป็นมงคลของชีวิต ]

“การไม่คบคนพาล” คือมงคลข้อแรกของหลักมงคลชีวิต 38 ประการ เพราะเป็นเหตุที่นำความเจริญมาสู่ชีวิตของเราได้ การเลือกคบคนมี 2 ประเภท คนที่ดีเรียกว่า “บัณฑิต” คนที่ไม่ดีเรียกว่า”คนพาล” ไม่คบคนพาลภายนอกคือคนที่มีจิตใจขุ่นมั่ว คิดผิดเห็นผิดและชักชวนไปในทางที่ผิด ไม่คบคนพาลภายในคือไม่คบกับการกระทำความชั่ว พูดชั่วและการคิดชั่ว เพราะเมื่อเราไปคบคนพาลความเป็นพาลย่อมซึมซับมาหาเราได้ เราอาจจะกลายเป็นคนพาลไปได้

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย #ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#การไม่คบคนพาล