LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.46 ธนาคารที่ปลอดภัย ] Read more +

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.46 ธนาคารที่ปลอดภัย ]

ถ้าเราฝากบัญชีบุญเอาไว้ในธนาคารบุญ ทรัพย์นั้นจะเป็นของทิพย์ที่ไม่มีวันหมด เราจึงควรแสวงหาสมบัติหรืออริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ยั่งยืนและปลอดภัย ก่อนที่ร่างกายนั้นจะเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#ธนาคารที่ปลอดภัย
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย