LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.48 ความสัมพันธ์สร้างสุข ] Read more +

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.48 ความสัมพันธ์สร้างสุข ]

ช่างธรรม EP.48 ความสัมพันธ์สร้างสุข

สังคหวัตถุเป็นหลักธรรมที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ ทานคือการให้ การเสียสละ ปิยวาจาคือการพูดจาที่ดีไพเราะอ่อนหวาน อัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น และสมานัตตาคือการเป็นผู้มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย หากเราปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสังคมทำให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#ความสัมพันธ์สร้างสุข
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย