LOG-INNEWS & ACTIVITIES > TEMCA EXHIBITION

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

สมัครสมาชิกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกตามไฟล์ที่แนบมานี้ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครและนำส่งได้ ที่

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 
216/6 ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2285-4546–7, 0-2285-4287 แฟ็กซ์. 0-2285-4288

เอกสารสำหรับ Download
   1. เอกสารประกอบการสมัคร :: download ::
   2. ใบสมัครสมาชิก :: download ::
3. ใบทะเบียนแต่งตั้ง :: download ::
4. แบบฟอร์มข้อมูลสมาชิกสำหรับลงในเว็บไซต์ :: download ::
5. แบบฟอร์มการต่ออายุสมาชิกสมาคม :: download ::

แบบฟอร์มการสั่งซื้อคู่มือการติดตั้งการต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า และคู่มือเล่มอื่นๆ

อยู่ระหว่างการแก้ไขปรับรายการหนังสือ

ดาวโหลดแบบ คร.๑๑

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

สมัครสมาชิกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกตามไฟล์ที่แนบมานี้ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครและนำส่งได้ ที่

 

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 
216/6 ชั้น 7 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2285-4546–7, 0-2285-4287 แฟ็กซ์. 0-2285-4288

 

เอกสารสำหรับ Download
1. เอกสารประกอบการสมัคร :: download ::
2. ใบสมัครสมาชิก :: download ::
3. ใบทะเบียนแต่งตั้ง :: download ::
4. แบบฟอร์มข้อมูลสมาชิกสำหรับลงในเว็บไซต์ :: download ::
5. แบบฟอร์มการต่ออายุสมาชิกสมาคม :: download ::