LOG-INhttps://www.temcathai.com/new/newsactivities/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%aa/
next arrow
Slider

NEWS UPDATE Read more +

ACTIVITIES UPDATE Read more +

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเว็บไซต์สมาคม

TEMCA CHANNEL Read more +

TEMCA EXHIBITION Read more +

TEMCA MAGAZINE

TEMCA Magazine ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม2564

Special Scoope

TEMCA Mag. ฉบับน้ีเริ่มด้วยบทความจาก TEMCA สร้างมาตรฐาน ความปลอดภัยและเศรษฐกิจที่ดีสู่ชุมชน เพื่อความน่าอยู่อย่างยั่งยืนของสังคม กับโครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตําบลน่าอยู่ ใน "สกู๊ปพิเศษ" สําหรับเรื่องฟืนไฟที่เกิดข้ึนได้ทุก เมื่อต้องควรระมัดระวังกับคอลัมน์ "คัมภีร์อัคคีภัย" ฉบับน้ีมาในเรื่อง ไฟไหม้อาจตายได้ ทั้งคุณ และ เขา โดย อ.ทอม (คณาทัต จันทร์ศิริ) แห่งสมาคม FARA สําหรับคอลัมน์ "ชุมขนช่างเหมา" พบกับชีวิตที่เรียบง่ายสไตล์วิศวฯ สาวเข้มกับ คุณลิซ่า นายกหญิงสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คนล่าสุด มาถึงคอลัมน์ "เล่าสู่กันฟัง" โดยคุณสุวิทย์ ศรีสุข กับ ขอเล่าเท่าที่รู้...แรงดันตกคร่อมใน สายไฟฟ้า ส่วนคอลัมน์ "สมองใสไฮเทค" เป็นเรื่องท่ีอยากแนะนําให้ผู้อ่านได้เห็นว่านักศึกษาไทย มีความคิดและความเก่งขนาดไหนกับการคิดค้น ตัวตรวจสอบความเข้มข้นน้ํากะทิ โดย อ.เตชทัต บูรณะอัศวกุล คอลัมน์ "บทความพิเศษ" จากคุณอรรถชัย สุกใส ในเรื่อง กลยุทธ์ในการครองใจลูกค้า ตามติดด้วยคอลัมน์ "เรื่องพิเศษ" จากนักเขียนกิตติมศักดิ์ รศ.ถาวร อมตกิตติ์ กับเรื่องการวัดและแก้ปัญหาฮาร์มอนิก ปิดถ้ายด้วยคอลัมน์ "ไฟฟ้าและเครื่องกล" กับ ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนในอาคาร โดย คุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู