LOG-INEMCI FOUNDATION

มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล

ELECTRICAL & MECHANICAL CONSTRUCTION INDUSTRY FOUNDATION

ความเป็นมาของมูลนิธิ

มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล ได้ถือกำเนิดจากการดำริของ ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ท่านได้เล็งเห็นว่า บุคคล, ห้างหุ้นส่วน, บริษัท ที่ประกอบธุรกิจด้านไฟฟ้า, เครื่องอิเล็กทรอนิกส์, สื่อสารและเครื่องกล จนประสบความสำเร็จกันพอสมควรน่าที่จะตอบแทนให้กับวงสังคมแห่งนี้บ้าง

ในฐานะที่พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม อาจจะเป็นในรูปกำลังกายหรือกำลังทรัพย์โดยจัดทำเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในรูปแบบองค์กรโดยมี ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ และอดีตนายกสมาคมฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิขึ้น ชื่อ “มูลนิธิอุตสาหกรรมก่อสร้างไฟฟ้าและเครื่องกล” (ELECTRICAL & MECHANICAL CONSTRUCTION INDUSTRY FOUNDATION) โดยได้รับบริจาคเป็นทุนเริ่มแรก 750,000 บาท จากบริษัทสมาชิกในวันประชุมใหญ่ครั้งที่ 1/2537 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2537 และมูลนิธิได้รับการอนุญาตจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2538

วัตถุประสงค์

 • เพื่ออบรมและพัฒนาวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
 • ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ขาดแคลน
 • เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการลดอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม
 • บำเพ็ญทานและทำการกุศล
 • เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

รายนามกองทุนในมูลนิธิ

 • กองทุน “จันทราทิพย์”
 • กองทุน “มัตสุชิตะ”
 • กองทุน “ภูเธียร พงษ์พิทยาภา”
 • กองทุน ”วชิระ ศิริเทียนทอง”
 • กองทุน “รักษา ภักดีศุภฤทธิ์”
 • กองทุน “บิวตอน”

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิ

1. ดร.ประศาสน์ จันทราทิพย์ ประธานมูลนิธิ
2. นายภูเธียร พงษ์พิทยาภา รองประธานมูลนิธิ
3. ผศ.เฉลิมชัย เปรื่องเวช รองประธานมูลนิธิ
4. นายวิบูลย์ ศรีประเสริฐ กรรมการ
5. นายภิญโญ ไชยนาพงษ์ กรรมการ
6. นายชุมพล ลีลาเธียร กรรมการ
7. นายเสวก ศรีสุชาต กรรมการ
8. นายอภิมุข นันทวิทยาภรณ์ กรรมการ
9. นายเพิ่มสิน ศิริรัตน์อัสดร กรรมการ
10. นายสุชาติ บัญฑิตสุวรรณ กรรมการ
11. นายปองพล เตชะวิจิตรา กรรมการ
12. นายวชิระ ศิริเทียนทอง กรรมการ
13. นายชาญ เลิศสุวรรณกิจ กรรมการ
14. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน กรรมการ/ประชาสัมพันธ์
15. นายโลภณ เหล่าสุวรรณ กรรมการ
16. นายรักษา ภักดีศุภฤทธิ์ กรรมการ/เหรัญญิก
17. นายทักษิณ วัชระวิทยากุล กรรมการ/เลขานุการ

รายนามผู้บริจาค

1. สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย 200,000.00 บาท
2. กลุ่มไฟฟ้า 100,000.00 บาท
3. บริษัท แสงประดิษฐ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 200,000.00 บาท
4. บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 200,000.00 บาท
5. บริษัท เซ็กโก้ จำกัด 200,000.00 บาท
6. บริษัท จี.อี.ซี. วิศวกรรม จำกัด 200,000.00 บาท
7. บริษัท เอกรัฐการตลาด จำกัด 100,000.00 บาท
8. บริษัท ยูกรุ๊ฟ จำกัด 100,000.00 บาท
9. บริษัท อีเอ็มซี จำกัด 100,000.00 บาท
10. บริษัท ยูนิแมกซ์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 100,000.00 บาท
11. บริษัท ดับบลิว อี.ซี. จำกัด 50,000.00 บาท
12. บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 50,000.00 บาท
13. บริษัท ภควิศวกรรม จำกัด 50,000.00 บาท
14. บริษัท วิชชูปกรณ์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 50,000.00 บาท
15. บริษัท คอมพิวเตอร์ซัพพอร์ต ซิสเต้ม จำกัด 50,000.00 บาท
16. บริษัท ถิรไทย จำกัด 50,000.00 บาท
17. บริษัท บิ๊กคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด 50,000.00 บาท

ภาพกิจกรรมและความสำเร็จของมูลนิธิฯ

บริจาคเงินร่วมสมทบทุนมูลนิธิฯ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกที่นี่

ทุกน้ำใจจากท่านเป็นพลังที่สร้างสรรค์สังคมไทยให้ยั่งยืน