LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ขอความสนับสนุน “โครงการ TEMCA Skills Competition 2018” Read more +

ขอความสนับสนุน “โครงการ TEMCA Skills Competition 2018”

สมาคมฯ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จดัโครงการ TEMCA Skills Competition 2018: TSC 2018” แข่งขนั ช่างระดับมืออาชีพ ปี 2561 โดยจะจัดขึ้นในงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2018 PATTAYA” ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรอยลั คลิฟ โฮเตล็ กรุ๊ป พัทยา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับช่างไทย และเป็นการพัฒนาศักยภาพการทางาน ของช่างให้สูงขึ้น

เพื่อให้วิชาชีพช่างฝีมือของไทยพัฒนารุดหน้า สามารถสนับสนุนโครงการฯได้ โดยสมาคมฯจะประชาสมัพันธ์โลโก้ของบริษัทผู้ใหก้าร สนับสนุนณบริเวณบูธการแข่งขนั,บนWebsiteสมาคมฯในหัวข้อเรื่องการจัดแข่งขันทดสอบมาตรฐานฯสาหรับผู้ประสงค์จะสนับสนุน

สนใจสนับสนุนติดต่อขอรับแบบฟอร์ม Sponsor หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปณัณพรโทรศัพท์หมายเลข02-285-4546-7,02-285-4287  หรือ Download เอกสารได้ที่ www

 และส่งเอกสารแจ้งความจำนงมายังสมาคมฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-285-4288 หรือ Email: temcathai@yahoo.com