LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่คืออะไร? ทำไม?TEMCAต้องจัดทำโครงการนี้ Read more +

โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่คืออะไร? ทำไม?TEMCAต้องจัดทำโครงการนี้

??โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่คืออะไร? ทำไม?สมาคมช่างเหมาฯ(TEMCA) ต้องจัดทำโครงการนี้ จะสร้างประโยชน์อะไรให้กับชุมชนต้นแบบทั้ง 5 ตำบล ???มาชมและรับฟังรายละเอียดและแนวคิดของโครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่ โดยนายกสมาคมฯ คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ผู้ริเริ่มโครงการฯ ?

#TEMCA
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#วิศวกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่
#นวัตกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่
#TEMCACCSV
#CSV